برای استفاده از شکلک ها آن ها را به آسانی کپی گنید!

http://up.cafe-barani.ir/up/cafe-barani/trol/black-guy-troll-smiley-emoticon.pnghttp://up.cafe-barani.ir/up/cafe-barani/trol/black-troll-smiley-emoticon.jpghttp://up.cafe-barani.ir/up/cafe-barani/trol/fuuuu-troll-smiley-emoticon.jpghttp://up.cafe-barani.ir/up/cafe-barani/trol/happy-derpina-troll-smiley-emoticon.pnghttp://up.cafe-barani.ir/up/cafe-barani/trol/hot-chick-troll-smiley-emoticon.png

http://up.cafe-barani.ir/up/cafe-barani/trol/maximum-success-trolling-smiley-emoticon.png http://up.cafe-barani.ir/up/cafe-barani/trol/me-gusta-troll-smiley-emoticon.pnghttp://up.cafe-barani.ir/up/cafe-barani/trol/melvin-troll-smiley-emoticon.pnghttp://up.cafe-barani.ir/up/cafe-barani/trol/problemo-troll-smiley-emoticon.pnghttp://up.cafe-barani.ir/up/cafe-barani/trol/red-troll-smiley-emoticon.png

http://up.cafe-barani.ir/up/cafe-barani/trol/sad-black-troll-smiley-emoticon.pnghttp://up.cafe-barani.ir/up/cafe-barani/trol/troll-black-beaten-smiley-emoticon.pnghttp://up.cafe-barani.ir/up/cafe-barani/trol/troll-face-smiley-emoticon.pnghttp://up.cafe-barani.ir/up/cafe-barani/trol/u-mad-troll-smiley-emoticon.gif